Judson Baptist Church Singapore

၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္ၾကြလာ အသင္းေတာ္ရွင္သန္ေစပါ။

Friday
Jan 19th
Home သတင္း ျမန္မာ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား (Hymns)

ျမန္မာ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား (Hymns)

E-mail Print PDF
ဦးေနာ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ ျမန္မာ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား

Mozilla FireFox is a recommended browser to view this web page.

Burmese Hymn Ref: U Naw Church (Yangon)

Download Winburmese Font and put in side font folder.

No. ဓမၼသီခ်င္း အမည္ Hymn index
1 လာၾကေလာ့၊ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား၊
2 နံနက္အာရုဏ္တက္ေသာ္၊ When morning gilds the skies
3 ထ၊ ငါ့ဝိညာဥ္၊ ေနႏွင့္အတူ၊ Awake, my soul, awake, my tongue
4 ႏုိးေလာ့၊ အုိငါ့နံဝိညာဥ္၊ Morning Hymn
5 ညဦးအခ်ိန္ရွိၿပီ။ မိုဃ္းလည္းခ်ဳပ္သည္ Abide with me; fast falls the eventide
6 ေန႔အခ်ိန္သည္လြန္လုၿပီ၊ Day is dying in the west
7 ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၏တရားေနမင္း။ Sun of my soul, Thou Savior dear,
8 ညေနခ်မ္းေနဝင္ခ်ိန္အခါ၊ At even, ere the sun was set,
9 ေနေရာင္မကြယ္မလြန္မီခင္၊ I love to steal awhile away
10 ကြၽႏု္ပ္ဘုရားေပးေတာ္မူရာ၊ Glory to Thee, O Lord,
11 ေပးေတာ္မူေသာေန႔တာကုန္လြန္ၿပီ The day thou gavest, Lord, is ended
12 ယခုေနေရာင္ကြယ္လြန္ၿပီ၊ If I have wounded any soul today
13 ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ျမတ္အား Praise, my soul, the King of Heaven
14 ဘုရားမႈေဆာင္ေကာင္းကင္ဘံုသား
15 ေက်းဇူးေတာ္အမ်ဳိးခပ္သိမ္း၊
16 ေကာင္းက်ဳိးလံုးစံုေပေသာဘုရား၊
17 ေျမသားအေပါင္း၊ ဘုရားျမတ္အား၊
18 ဝမ္းေျမာက္လွစြာ၊ခ်ီးမြမ္းပါသည္ Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love
19 Hမဆံုးသုခႏုိင္ငံ Praise the Lord: ye heavens, adore Him
20 ဧကသခင္၊ ဘုရားျမတ္ကုိ
21 မိုဃ္းေအာက္တြင္ေနလူမ်ဳိးအေပါင္း
22 ေျမႀကီးေပၚတြင္လူမ်ဳိးအေပါင္း၊ With one consent, let all the earth
23 ခ်ီးမြမ္း၊ ခ်ီးမြမ္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ပုိင္ရွင္၊ Praise Him! Praise Him! Jesus, our blessèd Redeemer
24 ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေစာ၊
25 ဘုန္းေတာ္ရွင္ဘုရင္၊ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳၾက။ O worship the King, all glorious above
26 တန္ခိုးအနႏၱရွင္၊ Come, thou almighty King
27 ေရွ႔ေတာ္၌တပည့္ေတာ္မ်ား
28 အလြန္ႀကီးျမတ္ေသာ၊
29 လာၾကကုန္ပါ၊ ညီအစ္ကုိမ်ား၊
30 ထံေတာ္မွေကာင္းႀကီးခံရန္၊ ကြၽန္တို႔စုရံုးၾက၊ We gather together to ask the Lord’s blessing;
31 jမတ္ေက်းဇူးရွင္း၊ သခင္ေယရႈ
32 ငါ့ကုိကယ္တင္ရွင္ရွိေပ၊ ေရွ႔ေဆာင္လုပ္ေန။ I have a Savior, He’s pleading in glory,
33 ျပန္၍ႀကံဳေတြ႔ရၾကသည္တိုင္ေအာင္၊ God be with you till we meet again;
34 ယခုစုေဝးေသာသူမ်ားကား၊
35 ေက်းဇူးရွင္၊ ေယရႈသခင္ျမတ္၊
36 ခုစုေဝးဝတ္ၿပီးပါၿပီ၊
37 ဝမ္းေျမာက္ဘြယ္ရာသိတင္းေတာ္ကို
38 သန္႔ရွင္း၊ သန္႔ရွင္း၊ သန္႔ရွင္း၊
အနႏၱတန္ခိုးမင္း၊
Goly, holy, holy, Lord God Almighty
39 လူဝိညာဥ္ခ်စ္သနားေတာ္မူ၊ To Him who loved the souls of men
40 လူမတရားတိုက္တြန္းျခင္းကုိ
41 မဂၤလာဆုေပါင္းျဖစ္ပါြးရာ၊ Come, thou fount of every blessing
42 ေျမႀကီးကိုဖန္ဆင္းရွင္ျမတ္အား၊ My God, I thank Thee
43 သခင္ေယရွုျမတ္နာမအား
44 အာဒံအမ်ဳိးလံုးစံု၊ Ye tribes of Adam, join
45 အိုငါ့ဝိညာဥ္၊ ႏုိးပါအလ်င္၊ Awake, my soul, in joyful lays
46 ကမၻာစိုးပိုင္ဘုရား Now thank we all our God
47 တင့္တယ္လွပရွိသမွ် All things bright and beautiful
48 တံပုိးလႈိင္းကိုခ်ည္ေႏွာင္ ကုိင္ထား Eternal Father strong to save
49 ေဝေနယ်သတၱဝါေပါင္းတို႔က်ဴး။ All Creatures of our God and King
50 နက္နဲဥာဏ္ ျပည့္စံုေသာနိစၥဘုရားျမတ္ Immortal, invisible, God only wise
51 ခ်ီးမြမ္းၾကပါ၏၊ အုိခမည္းေတာ္ျမတ္စြာ We praise Thee, O God
52 ဘုန္းေတာ္အလြန္ႀကီးျမတ္လွပါ
53 ေက်းဇူးျမတ္ႏုိးဘြယ္သံ၊ Grace, 'tia a a charming sound
54 ေကာင္းကင္ဘံုရွင္၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ Pslam 139
55 အစမရွိအဆံုးမထင္
56 ငါ့အဘကကမၻာပင္ This is my Father's world
57 ကကမၻာမိုဃ္းေျမရွိေလသမွ်
58 ကြၽႏု္ပ္လက္ကို၊ ကုိယ္ေတာ္ ကုိင္ဆဲြေတာ္မူပါ Hold Thou my hand
59 တံခါးမုတ္က ၾကြြလုိက္ၾကေလာ့ Pslam 24
60 သိုးထိန္းေတာ္ေမတၱာရွင္ဘုရင္ The King of Love my Shepherd is
61 ငါ့သိုးထိန္းကား၊ ဘုရားေပတည္း Pslam 23
62 ကိုယ္ေတာ္ကာလအစဥ္အဆက္ O God, our help in ages past
63 ေဖါက္ျပန္ဆံုးရွုံးေလာကသားကုိ God loved the world
64 အျပစ္မ်ားေသာကြၽႏု္ပ္တို႔ပင္ Behold ! what love
65 သခင္ဘုရားေမတၱာျဖစ္၏။
66 ဘုရားျမတ္သခင္အား ဘုန္းႀကီးေစသတည္း To God be the Glory
67 ဆုေတာင္းရန္အခ်ိန္က်ၿပီ၊ စိတ္မ်ားႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိ Tis the Blessed Hour of Prayer
68 ဘုန္းႀကီးေကာင္းကင္တမန္ေပၚလာ Christmas Hymn
69 ကင္းေစာင့္သူ၊ အေၾကာင္းၾကားေျပာ Watchman, Tell Us of the Night
70 ေရွးကာလမာဂုကဝိ As with gladness men of old
71 ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ ပလႅင္ေတာ္ကုိစြန္႔၍ Thou didst leave Thy Throne
72 ေလာကဝမ္းေျမာက္ ဘုရားၾကြလာ Joy to the world, the Lord is come
73 ေရွ့ျပည္မွ ရွင္ဘုရင္သံုးပါး We three Kings of Orient are
74 နားေထာင္ေကာင္းကင္သား ေၾကြးေၾကာ္ Hark the herald angels sing
75 ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ၊ သစၥာေစာင့္သူမ်ားလာ Oh come, all ye faithful
76 ၾကည္လင္လွေသာ သန္းေကာင္ယံမွာ It came upon the midnight clear
77 တိတ္ဆိတ္ည သန္႔ရွင္းည Silent Night! Holy Night
78 သိုးထိန္းတုိ႔သည္ သိုးကုိေစာင့္လွ်က္ While shepherds watched their flocks by night
79 လယ္ျပင္ထဲ၌ ခ်မ္းေအးေသာညတြင္ The First Noel
80 သီခ်င္းသံ ၾကားရသည္၊ ေကာင္းကင္တြင္ ၾကယ္ေပၚ၏ There’s a Song in the Air
81 ကယ္ခြ်တ္ပုိင္ရွင္ ဗက္လင္ျမိဳ႔သို႔ ၾကြလာ Jesus my Saviour to Bethehem came
82 အုိသိမ္ငယ္ေသာ ဗက္လင္ျမိဳ႔မွာ O Little Town of Behtlehem
83 ထက္ဘံုေတာ္မွ၊ ေကာင္းကင္သားမ်ား Angels, from the Realms of Glory
84 ထက္ဘံုေတာ္မွ၊ ေကာင္းကင္သားမ်ား Tell me the stories of Jesus
85 အံ့ၾသဘြယ္ေယရွု၊ ကြၽႏု္ပ္ကုိခ်စ္သည္ Woderful Jesus
86 အျပစ္မ်ားသူမိတ္ေဆြျပဳေသာ Jesus, Thou art the sinner's friend
87 မဟာေမတၱာ၊ ၾကင္နာခ်စ္ခင္
88 ျမတ္ေက်းဇူးရွင္၊ ေယရွုသခင္
89 သနားျခင္းေက်းဇူးေတာ္အေပါင္း When all thy mercies, O my God
90 တုၿပိဳင္ဘက္သူမရွိမေပၚ
91 ေျမႀကီးျပင္၏ တင့္တယ္ျခင္း For the beauty of the earth
92 ကယ္တင္ပုိက္ရွင္နဖူးေတာ္မွာ Majestic sweetness sits enthroned
93 အုိ ကယ္တင္ျခင္းရႊင္လန္းဘြယ္သံ Salvation, O the joyful sound
94 ခမည္းေတာ္သည္အက်ိန္ေတာ္ျဖင့္ Christ our High Priest
95 သားေတာ္ဘုရား၊ ၾကင္နာ၊ စြမ္းႀကီး၊ လမ္းျပရွင္ O Son of Man our Hero
96 သမားေတာ္ႀကီးသင့္နားနီးသည္၊ The Great Physician
97 မိတ္ေဆြေကာင္းသည္ကား ေယရွုတည္း The best friend to have is Jesus
98 စဥ္မျပတ္သီခ်င္းဆိုခ်င္ေလ Praise Him all the time
99 ေယရွုေၾကြးဆပ္ၿပီ Jesus paid it all
100 အာဒံႏွင့္သခင္ေယရွု Adam and Christ
101 ေယရွုျမတ္နာမေတာ္ယူပါ Take The name of Jesus with you
102 ေယရွုရွင္ကုိခ်ီးမြမ္းမည္ Sons we are through God's election
103 ေယရွုရွင္ကုိခ်ီးမြမ္းမည္ My song shall be of Jesus
104 အေသြးႏွင့္ျပည့္ေသာတြင္းပြင့္ၿပီ There is a fountain filled with blood
105 ေယရွုကဲ့သုိ႔ဘယ္သို႔နာမသည္ There is no name so sweet on earth
106 အုိေက်းဇူးရွင္၊ သခင္ေယရွု
107

သိုးသငယ္ေတာ္ျမတ္အား၊သရဖူမ်ားတင္ၾက

Crown Him uith mauy Crowns
108 ေယရွုခရစ္ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္ FREE FROM THE LAW
109 ေယရွု၊ အုိမဂၤလာနာမ၊
110

သခင္ေယရွုနာမေတာ္အားျမတ္မဂၤလာျဖစ္ေစ

All hail the power of Jesus name
111 တံခါးမ်ားတို႔၊ ႏိုးၾကားေဆာ္ၾသ Lift up your heads, Ye mighty gates
112 ယုဒပူေဇာ္သကၠာ၊ Not all the blood of beasts
113 ေယရွုသည္၊ ေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြတည္း Jesus is all the world to me
114

တင့္တယ္လွသခင္၊ ေဝေနသတၱဝါအရွင္၊

Fairest Lord jesus
115 ကယ္တင္ပိုင္ရွင္၌ထြန္းေတာက္ေသာ Oh, could I speak the matchless worth
116 ေလာကီေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းမ်ားကြယ္ေပ်ာက္ေလၿပီ I love him
117 ကားတိုင္လမ္းျဖင့္သာ၊ အိမ္သုိ႔ျပန္ေရာက္ႏုိင္သည္ The Way of the Cross leads Home
118 အုိေက်းဇူးရွင္၊ သခင္ဘုရား
119 ငါ့အျပစ္စြန္းေဆးအ့ံငွါ What can wash away my sin?
120 တိုင္ေတာ္နားေနရာခ်ထား Near the Cross
121 fလက္ဝါးကပ္တုိင္ေတာ္ေအာက္တြင္ Beneath the Cross of Jesus
122 ေယရွုတိုင္ေတာ္ငါဝါၾကြားရာ In the cross of Christ I glory
123 ကိုယ္ေတာ္ဝန္ခံ၊ မႈေတာ္ေဆာင္ရြက္ At the cross
124 ဘုန္းႀကီးဘုရင္အသက္စြန္႔ေသာ When I survey the wondrous cross
125 ေဝးလွေသာ ေတာင္ကုန္းေပၚ The old Rugged Cross
126 လက္ဝါးကပ္တုိင္မွာခံမူရာ၊ midst us our beloved stands
127 အိုေက်းဇူးရွင္၊ လူတို႔သခင္
128 ေက်ာက္ႏွလံုးေၾကကဲြ၊ ေၾကကဲြ Hearts of stone, relent, relent
129 အုိရွင္ေယရွုျမတ္ေက်းဇူးေတာ္
130 သိုးျခံေတာ္မွေဝးစြာထြက္ခြါ၍
131 ငယ္စဥ္ကပင္တရားမရွာ WONDERFUL LOVE
132 ၾသ၊ ဒဏ္ရာပါဦးေခါင္းေတာ္ O Sacred Head now wounded
133 fၿမိဳ႔ေတာ္ရိုးျပင္၊ ေတာင္စိမ္းေပၚတြင္ There is a green hill far away
134 ေယရွုထေျမာက္ၿပီယေန႔၊ ဟာေလလုယာ Christ, the Lord, is risen today, Alleluia!
135 ဟာေလလုယာ၊ ရွင္ေယရွုသည္ HALLELUJAH, HE IS RISEN!
136 သခ်ဳႋင္းတြင္းမွာေလ်ာင္းသည္ Low in the grave He lay
137 နားေထာင္၊ ေစာင္းတေသာင္းႏွင့္က်ဴးသံ
138 ဤေလာကကုိကယ္တင္ေသာငွါ
139 သားေတာ္ျမတ္သခင္ေယရွု
140 ၾကည့္၊ သန္႔ရွင္းသူ၊ ၾကည့္ဘြယ္ေကာင္း၏
141 လူသားသည္ေပ်ာက္ေသာသူတို႔ကုိရွာ၍ Seeking to save
142 ကယ္တင္ပုိင္ရွင္ထံခ်ဥ္းကပ္ဘုိ႔ရာ၊ Come To The Saviour
143 ဤေလာကသည္အျပစ္ေမွာင္မုိက္၌က်င္လည္၊ The Light Of The World
144 အံ့ၾသဘြယ္ရာ၊ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ Amazing sight ! the Saviour stands
145 ေယရွုေကာင္းကင္ကုိစြန္ Jesus Saviour of All
146 လာ၊ ျပစ္ရွိသူ၊ လာ၊ ေခၚေတာ္မူခါ
147 ဧည့္သည္တပါးေရာက္လာရပ္ေန၊ Behold a stranger at the door
148 သခင္ေယရွုနာမေတာ္ကုိ
149 လာ၊ ခ်စ္စံုမက္မိတ္ေဆြမ်ားေလ
150 ေျပာင္းလဲေလာ့၊ ေျပာင္းလဲေလာ့၊ အျပစ္ရွိသူေအာ္၊ O turn ye, O turn ye
151

ျပစ္ႏွိပ္စက္ျခင္းခံသူ ေယရွုကိုၾကည့္ပါ။

Look away to Jesus
152 အျပစ္အလႊန္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္
153 ကုိယ္ျပစ္ကိုျမင္၊ ပင္ပန္းေသာသူ၊ Come humble sinner, in whose breast
154 သင့္ျပစ္ဝန္ထုပ္ခံေသာအရွင္၊ Have you any room for jesus?
155 အုိ၊ ကယ္တင္ရွင္သည္ငါ့တြက္ေသခံၿပီ။ Verily Verily
156 သင္သည္အားေလ်ာ့၊ ေမာပန္းသေလာ၊ Art thou werary, art thou languid?
157 /ၾကားရေသာသူတိုင္း၊ သိတင္းေတာ္ျမတ္လႊင့္ပါ၊ Whosoever will!
158 ျပစ္ႏွိပ္စက္ျခင္းခံသူတုိင္းလာ Only Trust Him
159 ဧည့္သည္တံခါးမွာေစာင့္ေန၊ Let the Saviour in
160

a,&SkxHokd@/ေယရွုထံသုိ႔၊လာပါ လာပါ၊ ေယရွုထံသုိ႔၊

Come to Jesus
161 နားေထာင္၊ ငါ့ဝိညာဥ္၊ ေကာင္းကင္သီခ်င္း
162

ေယရွုထံသို႔လာလွ်င္၊ သာယာစြာေနမည္

If I come to Jesus
163 သန္႔ရွင္းေသာေရွးသူရဲေကာင္းမ်ား၊ Follow the Gleam
164 ေယရွု၊ ကုိယ္ေတာ္အလုိ ကြၽႏု္ပ္အလုိျဖစ္ေစ။ Jesus as Thou wilt
165 သက္တာမုန္းတုိင္းလႈိင္းထစဥ္ခါ၊ Jesus calls us, o'er the tumult
166 ကိုယ္ေတာ္အျပင္၊ ထက္ေကာင္းကင္မွာ Christ for me
167 ျမဲတည္ေက်ာက္၊ ကြၽႏု္ပ္ဘုိ႔ကဲြ၊ Rock of Ages, cleft for me
168

သခင္ေယရွုနာမေတာ္ေၾကာင့္ ငါသည္
အလွ်င္းမရွက္။

I'm not ashamed to own my Lord
169

ငါသည္အသက္ရွင္ရာ၊ ခရစ္ေတာ္ပင္ျဖစ္၏။

For me to live is Christ
170 ကြၽႏု္ပ္ေတြ႔ၿပီ၊ မိတ္ေဆြေတြ႔ၿပီ၊ I've Found a Friend
171 ေခၚေတာ္မူသံကိုကြၽႏ္ုပ္ၾကားရၿပီ၊ I AM THINE, O LORD (DRAW ME NEARER
172 ကြၽႏ္ုပ္ေခၚသံနားေညာင္းလ်က္သနားပါ၊ Come, Great Deliverer, Come
173 ရွိသည္အတုိင္း၊ ကုသိုလ္မရွိ၊ Just as I am, without one plea
174 ၾသငါ့ဝိညာဥ္၊ သတိရေလ၊
175 ဘုရားေက်းဇူးျမတ္ဂုဏ္ေတာ္ကို၊
176 ကြၽႏု္ပ္ယံုၿပီ၊ ယခုယံုၿပီ၊ I do believe, I now believe
177 ေက်းဇူးရွင္ဆုလပ္ေတာ္မ်ားစြာ Lord I hear of showers of blessing
178 ကားတိုင္သို႔ကြၽႏ္ုပ္လာသည္ I am coming to the Cross
179 အိုေက်းဇူးရွင္သခင္ဘုရား၊ O happy day, that fixed my choice
180 ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းနည္းျခင္းထဲက၊ Jesus I come
181 ငါေပ်ာက္ေသာသိုးျဖစ္သည္၊ I was a wandering sheep
182 ငါသက္ရွင္စဥ္မွားမိျခင္းမ်ားလွၿပီ၊ The mistakes of my life
183 ကရာနီကုန္းေပၚသြန္းေသာေသြးေတာ္ျဖင့္ ေဆးေၾကာရန္၊ I hear Thy welcome voice
184 အ့ံၾသဘြယ္ေသာေျပာင္းလဲျခင္း၊ ကြၽႏု္ပ္
သက္တာတြင္၊
Since Jesus came into my heart
185 လက္ဝါးကပ္တိုင္အနားရပ္လွ်င္၊ In evil long I took delight
186 ပဌနာေတာ္က်ဴး။ ၁၈၆ လု၊ ၁၁း၂-၄
187 ပဌနာေတာ္။ ၁၈၇ မ၊ ၆း၉-၁၃ ေကာင္းကင္ဘံုဝယ္အဘဘုရား၊
188 ဆုေတာင္းျခင္းကုိ နားေညာင္းေသာသူ He who would listen to Prayer
189

ေယရွုကိုခ်စ္သူလာ၊ဓမၼဥဒါန္းက်ဴးကုန္၊

Come we that love the Lord
190 ပဌနာေတာ္ ၁၉ဝ လု၊ ၁၁း၂-၄
191 သခင္ေယရွု၊ တပည့္ေတာ္မ်ား၊ Jesus, where e'er thy people meet
192 ဆုေတာင္းလုိ႔ငွါမွတ္သားနာရီ၊ Sweet hour of prayer
193

သက္ရွင္ျပန္ေစမႈေတာ္သန္႔ရွင္းသူ
ထံၾကြလာ။

Revive Thy Work, O Lord
194 ကယ္ခြၽတ္ရွင္ကိုယ္ေတာ္ကိုသာ၊ Every day and hour
195 ေက်းဇူးရွင္၊ သခင္ဘုရား၊
196 ငါတုိ႔ျပစ္ႏွင့္ ဝမ္းနည္းျခင္းမ်ား What a Friend we hava a Jesus
197

သခင္ဘုရား၊ ကယ္မသနား၊ကြၽႏု္ပ္အျပစ္
လႊတ္ေတာ္မူပါ။

Show pity, Lord, O Lord, forgive
198

ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ နီးေစပါ၊ကြၽႏု္ပ္ဘုရား။

Nearer, my God, to Thee
199 သန္႔ရွင္းျခင္းကုိေပးသြင္း၊
200

ကုိယ္ေတာ္ကုိသာ၊ သခင္၊အစဥ္လုိပါ

I need Thee every hour
201

အုိထာဝရသခင္ဘုရား၊ကုိယ္ေတာ္
ဖန္ဆင္းေသာသတၱဝါ၊

202 ကယ္တင္ရွင္လြန္မသြားပါႏွင့္၊ Pass me not !
203 ေကာင္းကင္ဘံုတြင္အစဥ္ရွိေသာ
204 /ဒါဝိဒ္သားေတာ္၊ ရွင္ေယရွု၊
205 သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ေယရွုရွင္၊ Gentle Jesus, meek and mild
206 ေက်းဇူးရွင္၊ သခင္ေယရွု၊
207 အရွင္ဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္အပါး၊ O master let me walk with Thee
208 fအျပစ္မ်ားေသာကြၽႏု္ပ္သည္
209 ကိုယ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ျပန္ေျပာဘုိ႔ရာ၊ Lord, Speak to me
210 ေယရွုရွင္အကြၽႏု္ပ္သည္သန္႔ရွင္းလုိပါ၊ Whiter than snow
211

မာရိနံ႔သာဆီလုိ မျမတ္ေသာ္လည္း၊

Master, No Offering
212 ေယရွုဘုိ႔သာ သစၥာနွင္ေနမည္ Living for Jesus
213 ေယရွုရွင္ႏွင့္ အတူဘယ္ရပ္သုိ႔မဆို၊ Anywhere with Jesus
214 ကုိယ္လက္ဝါးကပ္တုိင္ကိုထမ္းလ်က္၊ I will follow Thee !
215 ကယ္တင္ပုိင္ရွင္အကြၽႏု္ပ္သည္၊ All to Jesus I surrender
216 အုိ၊ ေယရွုရွင္နားေညာင္းမူပါ၊ Take me as I am
217 ျမင့္ေသာေတာင္ေပၚကုိေက်ာ္၍သြားဘုိ႔။ I'll go where thou wouldst
218 ေမတၱာေတာ္တြင္ခုိလႈံလ်က္ In Heavenly Love Abiding
219 ကြၽႏု္ပ္ေယရွုႏွင့္အတူေသၿပီ။ Moment by Moment
220 အုိရွင္ေယရွု၊ ဘုရားသားေတာ္၊
221 ခ်စ္ဘြယ္သခင္၊ ကြၽႏု္ပ္သက္တြင္ Transformed
222 အဆံုးတိုင္ေအာင္မႈေဆာင္မည္၊ O Jesus, I have Promised
223 /စံုလင္ေမတၱာရွင္၊ လူ႔ဥာဏ္မမွီဘြယ္ရာ၊ O Perfect Love
224 အလုိေတာ္ရွိရာ၊ ျပဳေတာ္မူပါ။ Have Thine own way, Lord
225 ကြၽႏု္ပ္အသက္လက္ခံပါ Take My Life, and Let It Be
226 ကြၽႏု္ပ္ကုိယ္စားေသခံရွာသည္ My Life, My Love, I give to Thee
227 ညိဳးငယ္ေသာသူမ်ားကုိမစ၊ While the days are going by
228 ရွင္ေယရွုၾကြလာေတာ္မူျပန္ေသာခါ၊ Will Jesus find us watching
229 လက္ခ်ည္းျဖစ္လ်က္ေသသြားရေလာ၊ Must I go and empty handed?
230 ခမည္းေတာ္၏မီးျပတိုက္မွ Brightly Beams our Fathers
231 ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေရွာက္သြားေသာလမ္းေတာ္ ျမတ္ကိုေရွာက္လုိက္၊ To the work
232 ငါကားသင္၏အတြက္၊ I Gave My Life For Thee
233 ပ်ဳိရြယ္စဥ္ခါသင္၏ခြန္အား၊ Give of your best to the Master
234 အမႈေတာ္ေဆာင္၊ ကုိယ္ကုိပူေဇာ္ Go Labour On
235 ႏႈတ္ကပတ္အလင္းတြင္ Trust and obey
236 ကားတုိင္ထမ္းရေသာသူသည္ကား Must Jesus bear the Cross alone
237 ငါ့ဝိညာဥ္ႏိုး၊ ခြန္အားထုတ္စမ္း Awake, my soul, stretch every nerve
238

ေဘးဒုကၡမ်ားတို႔ႏွင့္ လံုးလံုးကင္းလုိလွ်င္

He who would valiant be
239 ကုိယ္ေတာ္ရွင္၏ဘက္မွာ၊ မႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းငွါ Who is on the Lord's side
240 ထေလာ့၊ ဘုရားလူမ်ား၊ Rise up O Men of God
241 ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၊ ဆင္းသက္ေတာ္မူပါ Spirit of God descend
242 မဟာဝိညာဥ္၊ ေက်းဇူးရွင္ေလ၊
243 ဝိညာဥ္ေတာ္မႈတ္သြင္းပါ။ Breathe on me Breath of God
244 သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္၊ လမ္းျပရွင္၊ Holy Spirit, Faithful guide
245 မဟာဝိညာဥ္သခင္ဘုရား၊ Spirit divine, attend our prayer
246 သန္႔ရွင္းဝိညာဥ္၊ သစၥာရွင္၊ Holy Spirit Truth divine
247 အိုသန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ဘုရား
248 သခင္ဘုရားၾကည့္ေတာ္မူပါ။
249 လမ္းျပမူပါ၊ ေျခလွမ္းမမွားစိမ့္ငွါ Confidence
250 ေက်ာက္ေဆာင္၊ စည္းေသာင္းလြန္ေပါမ်ား Jesus Savion, Pilot Me
250 ေက်ာက္ေဆာင္၊ စည္းေသာင္းလြန္ေပါမ်ား Jesus Savion, Pilot Me
251 ကယ္တင္ရွင္၊ သိုးထိန္းလုိလမ္းျပ၊ Saviour, like a shephered lead us
252 လူမ်ဳိးအဘ၊ အရွင္ဘုရား၊ Dear Lord and Father
253 ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ေနမည္အစဥ္၊ I must have the Savior with me
254 ကယ္တင္ရွင္ငါ့ကိုလမ္းျပသည္၊ All the way my Savior leads me
255 အလင္းေတာင္၏ကမ္းပါးယံ၌၊ Faith is the Victory
256 ေတာရပ္ကြၽန္ေတာ္သြားေသာဧည့္သည္၊ Guide me, O thou great Jehovah
257 ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျမတ္၌ How firm a foundation Ye saints of the Lord
258 အိုၿငိမ္းဘြယ္ရာ၊ ျမတ္မဂၤလာ၊ He leadeth me, O blessed thought
259 ခ်စ္သိုးထိန္းရွင္၊ ေျဖးညွင္းစြာလမ္းျပပါ၊ Tenderly guide us
260 အပၸေမယ်ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ Love divine, all love excelling
261 ဤယေန႔သက္ရွင္ရလွ်င္
262 ေယရွုအေၾကာင့္ေအာက္ေမ့ေသာခါ၊ Jesus the very thought of Thee
263 အိုငါ့ဝိညာဥ္၊ ေနာက္ေနာင္မေမ့၊ O thou, my soul, forget no more
264 ပတ္ဝန္းက်င္တင့္တယ္ေစရာ၊
265 ငါ့ဝိညာဥ္နားေထာင္ေလ။ Hark my soul, it is the Lord
266 ေယရွုအံ့ဘြယ္ေမတၱာေတာ္။ Sweeter as the years go by
267 fေလာကစည္းစိမ္မ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ထက္ Sweeter as the years go by
268 ေလာကီေကာင္းက်ဳိးကို၊ အုိအဘ၊ Father, whate'er of earthly bliss
269 ကိုယ္ေတာ္ကုိခ်စ္ႏိုင္မည္၊ More love to Thee, O Christ
270 ကယ္တင္ပိုင္ေသာဘုရား Savior, Thy dying love.
271 ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ကြၽႏု္ပ္ ဆုိင္ေသာေၾကာင့္ခ်စ္ပါ၏။ My Jesus I love Thee
272 ေက်းဇူးေတာ္ကိုအလ်င္း My spirit longs for Thee
273 သမင္ဒရယ္ေမာပန္းေသာခါ As pants the Hart
274 ငါ့ေျမာ္လင့္ျခင္းအျမစ္တည္ရာ၊ My hope is built on nothing less
275 စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ကိုယ္ေတာ္ကုိယံုမည္၊ Jesus I will trust Thee
276 ညွဥ္းဆဲျခင္းမ်ဳိးခံရေသာ္လည္း၊ Faith of our Fathers
277 ဤေလာကတြင္ခရီးသြားျခင္း Twill not be long
278 ေန႔စဥ္ယံုၾကည္ကုိးစားရာ၊ Trusting Jesus
279 အံ့ဘြယ္ဝတၱဳကုိက်ဴးဧမည္။ I will sing the wondrous story
280 တပည့္ေတာ္မ်ားခိုလႈံရာကား။
281 ဘုရားဂုဏ္ကိုခိုလႈံေသာသူ၊ Unshaken as the sacred hill
282 ဆင္းရဲမုန္တိုင္းသက္ေရာက္လာရာ၊ From every stormy wind that blows
283

ကြၽႏု္ပ္ခိုလႈံအရွင္၊ ကယ္တင္ပုိင္ေသာသခင္၊

My faith looks up to Thee
284 သားေတာ္ရွင္သခင္ ေယရွုကုိယံုၾကည္သူအား၊ Tis the promise of God
285 ဝမ္းနည္းပင္ပန္းသူလာ၊ ဘယ္ရပ္မွာမဆို။ Come Ye Disconsolate
286 ယံုမွားျခင္းမ်ားကုိယ္ေတာ္ျမတ္အား၊ Fully trusting
287 အုိေယရွုရွင္၊ ကြၽႏု္ပ္ဝိညာဥ္၊ None but Christ can satisfy
288 ကိုယ္ေတာ္၏ဂတိေတာ္မ်ား၌ Standing on the Promises
289 ေယရွုကြ်ႏိုပ္ကုိခ်စ္သည္မွာ More than tongue can tell *
290 ေနေရာင္ထက္ထြန္းေတာက္ ေသာအလင္း There is sunshine in my soul to-day
291 အကြၽႏု္ပ္ကိုကုိင္ျမဲေမတၱာေတာ္။ O Love. that will not let me go
292 စိတ္ႏွလံုးေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔၊ Be glad in the Lord *
293 အုိေယရွုရွင္၊ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ Jesus Thou joy of Loving hearts
294 ခ်စ္သနားေယရွုဘုရား၊ Jesus, Lover of my soul
295 တင္လွဴပူေဇာ္သကၠာ We give Thee but Thine Own
296 ကိုယ္ေတာ္ျမတ္တြင္ ဝမ္းေျမာက္လုိလွ်င္ Pardon, Peace and Power
297 ၿငိမ္ျခင္း၊ ျပည့္စံုေလာ့ Peace, perfect peace
298 ေကာင္းစား၊ ဆင္းရဲ၊ ဘယ္သို႔မဆုိ။ Rest in the Lord
299 ျငိမ္သက္ျခင္းျမစ္လို It is well
300 တက္ၾက၊ ခရစ္ယာန္စစ္သည္၊ Onward Christian Soldiers
301 ေယရွုဘုိ႔ရပ္လ်က္တိုက္ၾက၊ Stand up Stand up for Jesus
302 အနႏၱဘုရင္လမ္းျပ၊ Lead on, O King Eternal.
303 ေယရွုတပ္သား၊ သင္းဝင္သူမ်ား၊ Hold the fort
304 ရဲဝံ့စမ္းပါ၊ သစၥာရွိပါ၊ Dare to Be Brave, Dare to Be True
305 အုိငါ့ဝိညာဥ္၊ သတိႏွင့္ေန၊
306 ဘုရင့္မကုိဋ္ရစိမ့္ေသာငွါ The son of God goes forth to war
307 ႀကိဳးစားအသင္းဝင္သူတို႔၊
308 လက္နက္ေဆာင္လုလင္သာလွ်င္ Only an armour bearer
309 ေကာင္းကင္လမ္းကုိႀကိဳးစားတက္မည္။ Higher ground
310 ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အသင္းေတာ္ For Christ and His Church We Stand
311 ေျမၾကီးေပၚမွာ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေသာခါ၊ Count your blessings
312 လွ်ပ္စစ္ျပက္ျခင္းကုိျမင္ရျပီ၊ No, never alone
313 ကြၽႏု္ပ္ကိုယံုေသာသူမ်ားေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္မည္၊ I would be true for there are those who trust me
314 /ရန္သူႀကီး၍ေၾကာက္လန္႔လွ်င္၊ As the days thy Strength
315 ေကာင္းကင္ခရီးသြားေသာသူအား Precious promise
316 ပညတ္ေတာ္တိုင္းလုိက္ေလွ်ာက္၍ Daniel's Band.
317 အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာသို႔ Yield not to temptation
318 ငါတို႔ေရွ႔မွာဆုရွိသည္၊ Through the gates of pearl and jasper
319 တခါတရံေမွာင္ႀကီး က်ေသာေန႔မ်ားတြင္ The touch of His hand on mine
320 စိတ္ငယ္ဝမ္းနည္း၊ ဒုကၡႀကီးထဲမွာ Does Jesus care ?
321 တခါတရံေမွာင္မုိက္မဲေလ၊ The rock that is higher than I
322 အိုမဂၤလာေန႔ရက္၊ Welcome, delightful morn
323 ေက်းဇူးရွင္ပုိ႔ေဆာင္ေသာေၾကာင့္၊ Safely through another week
324 ဤဥပုသ္ေန႔ဗိမာန္ေတာ္တြင္
325 သခင္ထေျမာက္ရာေန႔၊ Welcome, Sweet Day of Rest
326 သန္႔ရွင္းေသာဤေန႔ရက္မွာ၊
327 ဤသာယာေသာေန႔တြင္၊
328 ေရွးဝတၳဳေဟာင္းကိုေျပာေလ၊ Tell me the Old, Old Story
329 ဘုရားတရား၏စံုလင္ျခင္း
330 ေယရွုငါ့ကိုခ်စ္ေပ၏။ Jesus Loves Me, This I Know
331 ထပ္မံသီခ်င္းဆိုၾကပါဦး၊ Wonderful Words of Life
332 ႏိုင္ငံေတာ္ကို၊ သခင္၊ I love thy Kingdom, Lord
333 အို၊ ဘုရားသခင္၏ၿမိဳ႔ေတာ္ Glorious things of Thee are Spoken
334 ၾကြေတာ္မူပါဝိညာဥ္ဘုရား၊
335 အသင္းေတာ္၏အျမစ္ကား၊
336 သိမ္ေမြ႔စိတ္ႏွင့္ေယာဒန္ျမစ္မွာ Meekly in Jordan's holy stream
337 သခင္ေယရွုေရႏွစ္ခံသည္၊
338 သခင္ေယရွုေသခံခါနီး၊
339 အိုရွင္ေယရႈ၊ ဤပြဲေတာ္လွ်င္၊ Lord at Thy table we behold
340 သခင္ေယရွုအေပၚဝယ္ I cast my sins on Jesus
341 ရွင္ေယရွုေသခံခါနီး၊
342 အသက္မုန္႔ကြၽႏု္ပ္အားေပးပါဘုရား၊ Break Thou the Bread of Life
343 ဤပဲြေတာ္၌ဘုရားေက်းဇူး၊
344 အသင္ဦးေခါင္း၊ သခင္ဘုရား၊
345 တန္ခုိးႀကီးေသာဘုရားသခင္၊ Go with thy servant, mighty Lord
346 ဝမ္းေျမာက္ဘြယ္ေသာ သိတင္းတရား၊
347 ဝမ္းေျမာက္သိတင္းေတာ္ၾကားရ၊ Jesus Saves !
348 ဆီးႏွင္းဖံုးလႊမ္းေျမာက္ျပည္မွ၊ From GreEnland's icy mountains
349 လူမ်ဳိးအားေျပာျပရာဝတၳဳရွိသည္၊ We've a Story to tell
350 ဆိုင္ရာေဒသသို႔သြားၾက၊ Men of God, go take your stations
351 ပ်က္စီးသူကယ္တင္ယူ၊ Rescue the perishing
352 မုိဃ္းလင္းစျဖစ္ေလခဲ့ၿပီ။ The morning light is breaking
353 ဝမ္းေျမာက္ဘြယ္သိတင္းျမတ္ကို၊ The Gospel bell
354 ဘုရားသခင္ဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Tell it out among the heathen
355 နံနက္ေစာေစာမ်ဳိးေစ့ၾကဲၾကေလ၊ What shall the harvest be?
356 ခရစ္ယာန္သံေတာ္ဆင့္မ်ားတို႔၊ Ye Christian herals, go proclaim
357 နံနက္မ်ဳိးေစ့ၾကဲလ်က္၊ ေမတၱာမ်ဳိးေစ့ၾကဲေလ၊ Sowing in the morning, sowing seeds of kindness
358 နံနက္မ်ဳိးေစ့ႀကဲေလ၊ Sow in the morn thy seed
359 အေရွ႔အေနာက္ေတာင္ေျမာက္ႏုိင္ငံ၊ In Christ there is no East or West
360 ေန၊ လခ်ိန္မွာေျပးေသာခရီး၊ Jesus shall reign where'er the Sun
361 မိန္းမအသင္းဝင္သူအေပါင္း
362 ျမန္မာျပည္၏ဘုန္းၾကက္သေရ၊ U Naw's Day
363 အုိသာယာေသာျမန္မာျပည္ေတာ္၊ Beautiful Myanmar
364 ခြင့္ထူးေရြးေသာ၊ ျမတ္ဦးေနာ၊
365 ယေန႔ျခားဝိညာဥ္ကိုနာၾကည္းေစလွ်င္
366 တပည့္ေတာ္ခ်စ္ျခင္းသည္ Blest be the tie that binds
367 သက္တာလမ္းဆံုးေသာကာလ၊ I shall know Him
368 မိတ္ေဆြကြၽမ္းဝင္၊ သခ်ဳႋင္းတြင္းဝယ္၊
369 သာ၍ျမတ္ေသာေကာင္းကင္ေရႊျပည္
370 ပတ္လည္မႈိင္းမဲအလင္းျမတ္၊ Lead kindly Light, amid the encircling gloom
371 fႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာငါသည္ One sweetly solemn thought
372 ေနထက္ထြန္းေတာက္ေသာ ျပည္ရွိေပသည္ There's a Land that is fairer than day
373 ၾကြယ္ဝျခင္းကုိမႈမထား၊ Is my name written there
374 ငါ့ေကာင္းကင္အိမ္အလြန္သာယာ My Heavenly Home is bright and fair
375 ငါတုိ႔ေရြးေကာင္းကင္ျပည္သြား၏။ We are travelling home to Heaven above.
376 ေဝးလွေသာျပည္ရွိေၾကာင္း ၾကားရၿပီ၊ I Long to be there
377 ငါ့ဝိညာဥ္အေတာင္ကိုျဖန္႔၊ Rise my soul, and stretch Thy Wings
378 ေကာင္းကင္ဘံုဘုရင္သားမ်ားတို႔၊ Children of the heavenly King
379 ဘုရားဘံုသို႔တလမ္းေရာက္၏။ There is a road that leads to God
380 ရွင္ေယရွုအသက္ေရေပးေဝသည္၊ The Water of Life
381 ေဆာင္ရြက္ျခင္းမႈဆံုး၊ စံုစမ္းျခင္းကုန္လွ်င္၊ Glory for me
382 သာဓု၊ ဘုရားသခင္ငယ္သား၊ Servant of God, well done
383 ဆန္းစပါးစပ်စ္ရည္ႏွင့္ျပည့္၊ Beulah Land
384 ေရႊျပည္ေကာင္းကင္စံလုိခ်င္ေလ၊
385 ဤေယာ္ဒန္ျမစ္တြင္၊ ႏွစ္ျခင္းခံစိမ့္ေသာငွါ၊ Ring the bells of heaven
386 ေယရွု၌အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းအရာ၊ Asleep in Jesus, blessed sleep
387 ေဘးမဲ့ေယရွုရင္ခြင္၌၊ Safe in the arms of Jesus
388 ပိုင္ထုိက္ဘ႑ာေတာ္ႏွစ္ေျမာ၍ When He Cometh
389 ေယရုရွလင္ေရႊျပည္ေတာ္၊ Jerusalem the Golden
390 fေနထြန္းေတာက္ေသာျပည္ရွိေပသည္ The bright for evermore
391 ျဖဴဝတ္လံုကုိဝတ္ဆင္သူ၊ Who are these in bright array?
392 ၿငိမ္သက္သာယာျပည္ There is a happy land
393 သန္႔စင္သုခတည္ၿမဲေနရာ There is a land of pure delight
394 ေယရုရွလင္၊ ေယရုရွလင္၊ Jerusalem my happy home
395 ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ဖူးျမင္ရေသာ္
396 ခရစ္ယာန္ေရာက္ရာ ေကာင္းကင္ျပည္တြင္၊ In the Christian's home in glory
397 fမုိးေသာက္ၾကယ္မ်ား၏လင္းေရာင္ Only Remembered
398 လြန္ခဲ့ေသာတႏွစ္ပတ္လံုး၊ While with ceaseless course the sun
399 ျဖစ္သမွ်မွာမေၾကာက္ပါႏွင့္။ God will take care of you
400 ေယရွုခ်စ္ျခင္း၊ အံ့ၾသဘြယ္တည္း၊ The wondrous love of Jesus
403 ေရွးသန္႔ရွင္းတမန္ေတာ္မ်ား၊ He Lives
404 တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ရန္ သြန္သင္ေတာ္မူပါ၊ Be thou my vision
405 ေနဝင္ရာလမ္းမွာ၊ လင္းအရုဏ္တက္လာ၊ Beyond the sunset
406 အုိ ဖဘုရား၊ စိတ္လွုပ္ရွားအံ့ဖြယ္မ်ား၊ How great thou art

 

ဦးေနာ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ ျမန္မာ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား
Comments (3)Add Comment
...
written by အဲလ္စိုး, December 20, 2012
ကမၼာအဆက္ဆက္အသက္ရွင ေတာ္မူေသာအဘုရားသခ ္ေကာင္းၾကီးခ်ေပးပါ ေစ
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by omkee, October 17, 2012
smilies/grin.gifthank
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by john, November 12, 2011
သီခ်င္းေတြကနားေထာင လုိ ့မရဘူးလားဟင္?
report abuse
vote down
vote up
Votes: -2

Write comment
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

busy
Last Updated ( Saturday, 13 August 2011 14:13 )  

Share This Page On

FacebookGoogle BookmarksGoogle BuzzMySpaceTwitter

Myanmar Gospel Songs MP3 PlayerOnline ရွိေနသူမ်ား

We have 11 guests online

စာရင္းဇယား

Content View Hits : 934139