Judson Baptist Church Singapore

၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္ၾကြလာ အသင္းေတာ္ရွင္သန္ေစပါ။

Friday
Jan 19th
Home စာေစာင္ အံ့ၾသဘြယ္နာမေတာ္မ်ား (၁၀၄)

အံ့ၾသဘြယ္နာမေတာ္မ်ား (၁၀၄)

E-mail Print PDF

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အံ့ၾသဘြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာသခင္ဘုရား၏

အံ့ၾသဘြယ္နာမေတာ္မ်ား

"ထြန္းေတာက္ေသာ မိုဃ္းေသာက္ၾကယ္"

(The BRIGHT and MORNING STAR)

 

“ငါေယ႐ႈသည္ အသင္းေတာ္တို႔အဖို႔ ဤအရာမ်ားကိုသင္တို႔ အား သက္ေသခံေစျခင္းငွါ ငါ၏ေကာင္းကင္တမန္ကိုေစလႊတ္ ၏။ ငါသည္ကား ဒါ၀ိဒ္၏အျမစ္ျဖစ္၏။ အႏြယ္လည္းျဖစ္၏။
ထြန္းေတာက္ေသာ မိုဃ္းေသာက္ၾကယ္လည္း ျဖစ္၏”(ဗ်ာ၊ ၂၂ း ၁၆)။ PD-22June14

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၏ေနာက္ဆံုးအခန္း၌ ေယ႐ႈကို ထြန္းေတာက္ ေသာ မိုဃ္းေသာက္ၾကယ္အျဖစ္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤစကား သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ပတ္မုကၽြန္း၌ တမန္ေတာ္ ေယာဟန္အား ဖြင့္ျပထင္ရွားသည့္ ခရစ္ေတာ္၏ အမည္နာမ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ၾကယ္မ်ားသည္ အေမွာင္၌ထြန္းလင္းၾကသည္။ တိမ္ကင္းစင္သည့္ညမ်ား၌ ၾကယ္မ်ား၏လွပမႈကို ေကာင္းကင္၌ ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္။ ယခင္အခ်ိန္က ညအခ်ိန္ခရီးသြားၾကသူ မ်ားသည္ ၾကယ္မ်ား၏ လမ္းျပမႈကို တြက္ခ်က္ကာ ခရီးသြားၾက ေလ့ရွိသည္။ ၾကယ္ကိုမျမင္ရလွ်င္ လိုရာခရီးမသြားႏိုင္ပါ။

ရွင္ေပါလု၏ ေရာမၿမိဳ႕သို႔ေရေၾကာင္းခရီးစဥ္ကို ၾကည့္ပါက ေန႔ရက္ၾကာရွည္စြာ မိုဃ္းသက္မုန္တိုင္းမိသျဖင့္ ေန၊ လ၊ ၾကယ္ နကၡတ္ မျမင္ရ၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ကင္းမဲ့ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ သည္ လူသားတိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ လမ္းျပၾကယ္ ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ကို မသိရပါက မိမိအဘယ္ေနရာကို ေရာက္မည္ကို မသိ၊ အေမွာင္ကမၻာ၌ လမ္းေပ်ာက္ေနသူျဖစ္၏။ ေယ႐ႈက ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏ဟု မိန္႔ဆိုထားသည့္အတိုင္း ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္သူသည္ ေကာင္းကင္လမ္းသို႔ ဦးတည္ေနပါ သည္။

မိုဃ္းေသာက္ၾကယ္အေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဟရွာယ၁၄ း၁၂ ေဖၚျပထားခ်က္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို တုပသူ လူစီဖါ(စာတန္) ျဖစ္သည္။ စာတန္ကို ဘုရားက စီရင္ခ်က္ခ်ထားေသာ္လည္း ယခုမစီရင္ေသးပါ။ သူႏွင့္ေနာက္လိုက္နတ္ဆိုးမ်ားသည္ လူမ်ား ကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လွည့္ျဖားလ်က္ရွိရာ ေဘးဒဏ္ႀကီး အလယ္၌ ေကာင္းကင္မွ ဤကမၻာေပၚသို႔ ပစ္ခ်ျခင္းခံရကာ လူမ်ားကိုလွည့္ျဖားၾကမည္။ ကမၻာေပၚ၌ တစ္ခါမွ်မႀကံဳစဖူးေသာ အစာေခါင္းပါျခင္း၊ စစ္ျဖစ္ျခင္း၊ ကပ္ေရာဂါဆိုက္ျခင္း၊ သဘာ၀ ေဘးဒဏ္မ်ားက်မည္။

သမၼာတရားအေပၚ စြဲၿမဲယံုၾကည္သူတို႔ကို ေအာင္ျမင္သူဟု ေခၚေ၀ၚထားၿပီး သူတို႔အား မိုဃ္းေသာက္ၾကယ္ကို ေပးမည္ဟု ခရစ္ေတာ္က ကတိေပးထားပါသည္။ မိုဃ္းေသာက္ၾကယ္သည္ နံနက္မိုးမလင္းမွီ ထြက္ေပၚသည္ကို သိရွိရသည္။ ယခုအခ်ိန္ သည္ ခရစ္ေတာ္ ဤကမၻာေပၚမႂကြလာေသးသျဖင့္ ၀ိညာဥ္ေရး ရာညေမွာက္မိုက္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ညဥ့္သည္ ကုန္လု၍ ေန႔ အခ်ိန္ေရာက္လုၿပီ။ အသင္းေတာ္ကို မိုဃ္းတိမ္သို႔ ခ်ီေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တရားေတာ္ေနမင္းေပၚထြန္းမည္(ခရစ္ေတာ္က ကမၻာေပၚမွာ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးမည္)။ ဗ်ာ၊ ၂း၂၆-၂၈၊ ၁သက္ ၄း၁၃-၁၈၊ ေရာမ၊ ၁၃း၁၂၊ မာလခိ၊ ၄း၂။

မိုဃ္းေသာက္ၾကယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္သားဘြယ္ရာ အခ်က္(၃)ခ်က္ရွိသည္။ (၁) လမ္းျပမႈ - ေရလမ္းခရီးသြားမ်ား၏ လမ္းျပျဖစ္သကဲ့သို႔ ေကာင္းကင္ခရီးအတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ လမ္းျပေပးပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ညႊန္ျပေသာ္လမ္းသို႔ လိုက္ပါ။ (၂) ေျမာ္လင့္ျခင္း - မိုဃ္းေသာက္ၾကယ္ကို ျမင္ရၿပီးေနာက္ နံနက္ေရာက္လာမည္၊ ညဥ့္သည္ ကုန္လြန္ၿပီကို နားလည္ရ၏။ ေန႔အလင္းရွိလာ၍ အရာခပ္သိမ္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ရ မည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားဖန္ဆင္းထားေသာ လွပသည့္အရာမ်ား၊ ဘုရားဘုန္းအေသေရကို ေတြ႕ျမင္လ်က္ ဘုရားနာမကို ခ်ီးမြမ္း ႏိုင္ၾကမည္။ ေလာက၌ ေျမာ္လင့္ျခင္းကင္းမဲ့သူမ်ားသည္ ခရစ္ ေတာ္ကို သိရွိရသျဖင့္ ဘ၀ေျမာ္လင့္ခ်က္ရွိလာၾကသည္။

ယခင္က စိတ္ႏွလံုးေမွာင္မိုက္ၾကသျဖင့္ မတရားေသာအမႈ မ်ားမွာ က်င္လည္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ ယခု စိတ္ႏွလံုးအာ႐ံု၌ အလင္းရၾကသျဖင့္ ဘုရားေမတၱာႏွင့္ လူတိုင္းကို ခ်စ္လာၾကမည္။ အမုန္းတရားကြယ္ေပ်ာက္မည္။ ဘုရားသေဘာရွိလာ၍ ေပ်ာ္ရႊင္သာယာလွပေသာ ကမၻာကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကေတာ့ မည္။

(၃) အေရွ႕ျပည္မွပညာရွိမ်ားသည္ သူတို႔ကို လမ္းျပခဲ့ေသာ ၾကယ္ကို တဖန္ျမင္ေတြ႕ရသျဖင့္ အလြန္၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ရသည့္နည္းတူ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိအသက္တာ၌ လက္ခံရရွိ၍ ခရစ္ေတာ္အုပ္စိုးျခင္းရွိသူအသက္တာသည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုပါသည္။ ယေန႕ကမၻာႀကီးသည္ မက်န္းမာ ခ်ိနဲ႔ေနေသာ လူနာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန၍ ညဥ္းတြားေနရေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ ျပန္လာ၍ ကမၻာႀကီးသည္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ၊ စစ္မွန္ေသာ ၀မ္း ေျမာက္ျခင္းရွိေပမည္။ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္က မိမိသည္ မိုဃ္းေသာက္ၾကယ္အျဖစ္ မၾကာမွီႂကြလာမည္ဟု ကတိေပး ထားပါသည္။

အို သခင္ေယရႈ ကိုယ္ေတာ္ႂကြလာမည့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေျမာ္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္အျမန္ႂကြလာေတာ္မူပါ (အာမင္)။

Comments (0)Add Comment

Write comment
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

busy
Last Updated ( Sunday, 22 June 2014 20:07 )  

Share This Page On

FacebookGoogle BookmarksGoogle BuzzMySpaceTwitter

Myanmar Gospel Songs MP3 PlayerOnline ရွိေနသူမ်ား

We have 39 guests online

စာရင္းဇယား

Content View Hits : 934150