Judson Baptist Church Singapore

၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္ၾကြလာ အသင္းေတာ္ရွင္သန္ေစပါ။

Friday
Jan 19th
Home သတင္း ယုဒႆန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (၁ဝ)ႏွစ္ျပည့္ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း

ယုဒႆန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (၁ဝ)ႏွစ္ျပည့္ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း

E-mail Print PDF

ယုဒႆန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (၁ဝ) ႏွစ္ျပည့္ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း

JBCS 10th Anniversary

ယုဒႆန္ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္ (စင္ကာပူ)

အသင္းေတာ္သမုိင္းေၾကာင္း

နိဒါန္း

“ထိုသို႔မရွိေသာ္လည္း၊ သင္တို႔အေပၚသို႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းသက္ေသာအခါ သင္တို႔သည္ တန္ခိုးကိုခံရ၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕မွစေသာ ယုဒျပည္၊ ရွမာရိျပည္၊ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ငါ၏သက္ေသျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” (တ ၁း၈)

ယုဒႆန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္သည္ အဖဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးဂရုဏာႏွင့္ လမ္းျပပို႔ေဆာင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္ ၁၉၈၉ မွ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ထိ (၁၅) ႏွစ္တာ စင္ကာပူျမန္မာခရစ္ယာန္မိတ္ႆဟာယ (Singapore- Burmese Christian Fellowship) အေနျဖင့္ေလွ်ာက္လွမ္းခြင့္ရခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၄ မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ယေန႔ထိ ယုဒႆန္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္(စင္ကာပူ) (Judson Baptist Church, Singapore) အေနျဖင့္ (၁ဝ)ႏွစ္တာ ကာလပတ္လံုး ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ေက်ာက္ေပၚတြင္ ရပ္တည္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္ ။

တမန္ေတာ္ဝတၱဳ ၁း၈ “ဝိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္ၾကြလာ၊ အသင္းေတာ္ရွင္သန္ေစပါ” ဟူေသာအဓိကအခ်က္ကို အေျခခံ ကာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ လမ္းျပပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္အတူ အသင္းေတာ္အျဖစ္ ရွင္သန္ခဲ့ရေသာ ေန႔ရက္မ်ားအတြက္ ဘုရား သခင္၏ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားကိုေရတြက္ရင္း အသင္းေတာ္သမိုင္းေႀကာင္း အက်ဥ္းခ်ဴပ္ကိုေဖာ္ျပလိုပါသည္။ အမည္ နာမေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့လွ်င္ေသာ္၎၊ ႏွစ္ကာလမ်ား မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပခဲ့မိေသာ္၎၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား မျပည့္စံုမႈ ရွိခဲ့လွ်င္ေသာ္၎၊ အရာရာတိုင္းအတြက္ ေမတၱာျဖင့္နားလည္ေပးပါရန္ ေရွးဦးစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္ ။

 

ကနဦးမိတ္သဟာယ

 • ၁၉၈၈ မတိုင္မွီ ျမန္မာႏုိင္ငံသားလူနည္းစုသာ စင္ကာပူူႏိုင္ငံတြင္လာေရာက္ေနထိုင္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ သေဘာၤ သားမ်ားသာ အဝင္အထြက္အသြားအလာရွိခဲ့သည္။
 • ၁၉၈၈ အေရးအခင္းျပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား တစ္စထက္ တစ္စပိုမိုေရာက္ရွိလာၿပီး ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။
 • ယံုၾကည္သူ လူနည္းစု 1st Generation ဟုေျပာနိုင္ေသာ ဦးေစာဘလာထူးမိသားစု၊ ဦးေမာင္ေမာင္ဆက္မိသားစု၊ မေဘဘီ၊ ေဒၚခင္ခင္လတ္၊ ဦးေအး၀င္းလိႈင္မိသားစု၊ ဦးဥာဏ္၀င္းခင္မိသားစု၊ ဦးဖိလစ္မိသားစု၊ ဦးစိန္ေရႊမိသားစု၊ Dr. ေစာခ်စ္ေအာင္မိသားစု၊ ဦး၀င္းထိန္မိသားစု၊ ဦးအိုင္းရင္းစိုက္မိသားစု၊ ဦးေငြထြန္း၊ စသျဖင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိလာၾကပါသည္။
 • ၁၉၈၈ ႏွစ္ဦးပိုင္းေလာက္ကတည္းက ဆရာေတာ္ဂမ္ရွီး (ခ်င္းမိုင္) ႏွင့္ ဆရာဂ်က္ဖရီ ( ျမန္မာႏိုင္ငံ ) တို႔ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ား စုေပါင္း၍ တစ္အိမ္စီမွာ အလွည့္က် ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ ခဲ့ၾကပါသည္။

 

ပါဝင္ဆက္ကပ္ခဲ့ေသာဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား

 • ၁၉၈၈ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္တြင္ ဆရာေတာ္ေမာယာ (Bishop) ႏွင့္ ဆရာလားဘာတို႔စင္ကာပူူသို႕ေရာက္ရွိလာၿပီး ပါဝင္ကူညီခဲ့သည္ ။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဆရာဂ်က္ဖရီ မွတဆင့္ ဆရာၾသဂတ္စတတ္ ၊ ဆရာရွိန္း ၊ ဆရာထရူးခ်ိန္း၊ ကုိေအာင္ဒူးတို႕ အဖြဲ႕ စင္ကာပူူသုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ဆရာၾသဂတ္စတတ္မွာ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ေနခဲ့ၿပီး က်န္အဖြဲ႕သားမ်ား Australia သို႔ဆက္လက္ထြက္ခြာ သြားပါသည္။ ဆရာေတာ္ဂမ္ရွီး စင္ကာပူူမွ ျပန္လည္ထြက္ခြါသြားခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္ေမာယာမွ တာ၀န္ယူၾကည့္ရႈေပးခဲ့ပါသည္။

 

စင္ကာပူျမန္မာခရစ္ယာန္မိတ္သဟာယ(SBCF)

 • ၁၉၈၉ ခု ႏွစ္လယ္ေလာက္မွ စတင္၍ Thomsom Church ေအာက္ထပ္တြင္ လူဦးေရ (၁၅-၂ဝ) ခန္႔ျဖင့္ SBCF အေနျဖင့္ စတင္၀တ္ျပဳခဲ့သည္။
 • ဆရာေတာ္ေမာယာ မအားလပ္၍ မၾကည့္ရႈႏုိင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ ဦးေစာေရႊဒံုးကုိ (E.P) ျဖင့္ ေခၚယူခန္႔ထားခဲ့ပါသည္၊ ဆရာၾသဂတ္စတတ္ကုိ လူငယ္ Pastor အေနျဖင့္ ခန္႔ထားပါသည္။
 • ၂ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ဦးေစာေရႊဒံုး ျမန္မာျပည္သို႕ျပန္သြားသည့္အခါတြင္ သင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦး ထပ္မံ ရွာေဖြရန္ လိုအပ္ခဲ့ပါသည္။
 • ထိုအခ်ိန္မွာ ဆရာေတာ္ဒိုလွ်န္ထန္း၊ ဆရာေတာ္စံေအာ၊ ဆရာေတာ္ေဘြလွ်ံေထာင္းတို႔ စင္ကာပူူတြင္ က်မ္းစာ ေက်ာင္း တက္ေရာက္လ်က္ရွိျပီး ေက်ာင္းျပီးခ်ိန္မွာ ဆရာေတာ္ဒိုလွ်န္ထန္း၊ ဆရာေတာ္စံေအာ္ တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ၾက၍ ဆရာေတာ္ေဘြလ်ံေထာင္းကုိ EP တင္ေပးျပီး သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ ခန္႔ထားခဲ့ၾကပါသည္။
 • ၂ ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါ ဆရာေတာ္ေဘြလ်ံေထာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားပါသည္။
 • ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဆရာၾသဂတ္စတတ္ က်မ္းစာေက်ာင္းေအာင္ျမင္ျပီးေနာက္ သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ခန္႔အပ္ၿပီး E.P တင္ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ပါ။ Stay မရွိ၍ Thailand , Malaysia သို႔ stay ေရွာင္ခဲ့ရပါသည္။
 • ဓမၼပညာလာေရာက္သင္ယူၾကေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွ အသင္းေတာ္ကုိ ၾကည့္ရႈေပးၾကပါသည္။

(ဆရာေတာ္ဒုိလွ်န္ထန္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဘီဘင္ထူး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးSteven ဘုန္းေတာ္ႀကီးReginald ဆရာစံေခါ၊ ဆရာေတာ္ဦးမ်ိဳးႏိုင္၊ ဆရာမ မာေလး၊ ဆရာမ Esther ခိုင္ဦး) တို႔ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ပါသည္။ ထုိအေတာအတြင္း မဂၤလာဝတ္မ်ားကုိ SBC မွ လာေရာက္၍ အခါအားေလ်ာ္စြာ ကူညီခဲ့ပါသည္။

 • ထိုေနာက္ ဆရာၾသဂတ္စတတ္အား Work Permit အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရသျဖင့္ သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ ယေန႕တိုင္ အမႈေတာ္ျမတ္ကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ (၁၆ ၊ ၇ ၊ ၂ဝဝဝ) ေန႔တြင္ ဆရာၾသဂတ္စတတ္အား သိကၡာတင္မဂၤလာဝတ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္ ။
 • ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္မွာ အသင္းေတာ္ကုိ Registration လုပ္ရန္ သေဘာတူညီၾကသည္ျဖစ္၍၊ Constitution ကုိ စတင္ေရးဆြဲျပဳစုပါသည္။ လမ္းညႊန္ဦးေဆာင္သူမွာ သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ ဦးသာဒင္ျဖစ္ၿပီး အဓိကဦးစီး ေရးသား ျပဳစုသူမွာ ဖထီး Samuel ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ R.O.S ၌ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝ၄ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၂၃)ရက္တြင္ စင္ကာပူူအစိုးရထံမွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသည္။ (ယုဒသန္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ စင္ကာပူူ) (Judson Baptist Church Singapore) အမည္သစ္ျဖင့္ Registration က်ခဲ့ပါသည္။
 • Registration က်ျပီး ၂ ႏွစ္အၾကာ (၂ဝဝ၆) တြင္ အသင္းေတာ္အေနျဖင့္ ဆရာေတာ္ၾသဂတ္စတတ္ ကုိ E.P ေျပာင္းတင္ေပးခဲ့ရာ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ Approved ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ ၆လ အၾကာ PR ဆက္တင္ေပးခဲ့ ေသာအခါတြင္လည္း ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ထပ္မံရရွိခဲ့ပါသည္။
 • ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာမ်ိဳးသူကုိ လက္ေထာက္သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သိကၡာတင္ မဂၤလာ ေအာင္ျမင္စြာေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
 • ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ Uncle Steven က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ေရာက္ေအာင္ျမင္သျဖင့္ အသင္းေတာ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ ခန္႕အပ္ၿပီး သိကၡာတင္မဂၤလာကိုပါ ေအာင္ျမင္စြာေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
 • ၂ဝ၁၁ ခုနွစ္တြင္ ဆရာရဲဝင့္လတ္၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာမဇင္မာသြင္၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာထိုက္ေဝဆိုင္တို႔ကုိ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ခန္႔အပ္၍ အသင္းေတာ္၏အေထာက္အပံ့ျဖင့္ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ဆဲျဖစ္ပါသည္။
 • ဓမၼပညာလာေရာက္သင္ယူရင္း ပါ၀င္ကူညီၾကေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားမွာ (၁၉၈၉ -၂၀၁၄)၊-

ဆရာေတာ္ဒုိလွ်န္ထန္း၊ ဆရာေတာ္စံေအာ၊ ဆရာေတာ္ဦးမ်ိဳးႏိုင္၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးဘီဘင္ထူး၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Steven, ဘုန္းေတာ္ၾကီး Reginald, ဆရာစံေခါ၊ ဆရာေတာ္အိုင္နက္၊ ဆရာသာႏိုးထူး၊ ဆရာေတာ္ကလယ္ေကာ္၊ ဆရာ Solomon၊ ဆရာမင္းသြင္စိုး၊ ဆရာေအာင္ျမင့္ျမတ္၊ ဆရာမ Deborah ၊ ဆရာမ မာေလး၊ ဆရာမ Angela ၊ ဆရာမ Esther ခိုင္ဦး၊ ဆရာမေ၀ေ၀ျမင့္၊ ဆရာမလြယ္၀ါး၊ ဆရာမေခမူးရာ၊ ဆရာမဖဲပုလဲ၊ ဆရာမဂ်ီးနန္၊ ဆရာမေကးေကး၊ ဆရာမနန္းေအးေအးခ်စ္၊ ဆရာမစန္းစန္း၊ ဆရာမခရစ္စတယ္ဘဲလ္၊ ဆရာမခင္ၾကည္၊ ဆရာမ Sharon၊ ဆရာမလားထူး တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။

 

 • ဥကၠဌ/ဒုဥကၠဌ (၁၉၈၉-၂၀၁၄)

ဦးေစာဘလာထူး၊ ဦးလွထြန္း၊ ဦး F ပုိကာ၊ ဦးဖိလစ္ေစာ၊ ဦးစိုးလြင္၊ ဥိးသိန္းစီ၊ ဦးဆြတ္ဒိုေထာင္း၊ ဦးလွသိန္း၊ Dr. ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း၊ ဦးမန္လွ်န္ထန္၊ ဦးတင္ထြန္း၊ ကုိသားငယ္၊ ဦးေစာမခါးဒုိ ။

 • အတြင္းေရးမွဴး (၁၉၈၉-၂၀၁၄)

ဆရာၾသဂတ္စတတ္၊ Dr. ေစာခ်စ္ေအာင္၊ ဦးသိန္းစီ၊ ဦးစိုးလြင္၊ ဦးဖိလစ္ေစာ၊ ဦးတင္ထြန္း၊ ကုိသားငယ္၊ မသင္းသင္းထူး။

 • တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး (၁၉၈၉ -၂၀၁၄)

ဦးစိုးလြင္၊ မသင္းသင္းထူး ၊ ကိုဝင္းၾကည္ေအး။

 • ဘ႑ာေရးမွဴး (၁၉၈၉ -၂၀၁၄)

ဦးစိန္ေရႊ၊ မႏြဲ႕၊ ဆရာSydney၊ ဦးေအးလြင္၊ Dr.ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း၊ မမိုးသိမ့္၊ ေနာ္ေဖါ၀ါး၊ ေနာ္ထားေခါ၊ ေဒၚေမေမလွ၊

ဦးေစာဂ်ဴလီယံ၊ ေဒၚေမစီ၊ ေဒၚေဘဘီ၊ မိုင္ေဆြဇင္ဦး။

 • လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား (၁၉၈၉ -၂၀၁၄)

မဂ်ဴးနီ၊ ကုိ၀င္းၾကည္ေအး၊ ကိုေက်ာ္စိုး၊ မသင္းသင္းထူး၊ ေစာမားကပ္စ္၊ ေစာဂ်ီးဂ်ီ၊ ကုိျမင့္ေက်ာ္၊

ကုိဒယ္နီ၊ မခင္သစၥာ၊ ကုိေအာင္သက္၊ ဆရာအယ္ထူးညိဳ၊ ေနာ္ကယ္ရိုလိုင္း၊ ျမတ္ဆုမြန္၊ ေနာ္ Grace Doo ၊

ေနာ္ေသာရွီး၀ါး၊ ကုိသားငယ္၊ ကုိထိုက္္၊ ကုိေဇာ္ေဇာ္။

 • အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား(၁၉၈၉ -၂၀၁၄)

ေဒၚခင္ခင္လတ္၊ ေဒၚေမ၀တီ၊ Dr.ျမင့္ျမင့္စန္း၊ အဖီးဘားေမ၊ ေဒၚခြန္ေအာင္၊ ေဒၚတင္တင္ေအးရီ၊ ေနာ္ႏိုက္တင္း ေဂး၊ ဆရာမအယ္၀ါး၊ မသင္းသင္းထူး၊ ေဒၚေမစီ၊ ေဒၚေအးေအးလြင္၊ ေနာ္အယ္ထီးခူ၊ ေဒၚစန္းစန္းလွ၊ ေဒၚဖေလာ့ရင့္စ္၊ မရေ၀ေအး။

 • ကြာယာသံစံု ေခါင္းေဆာင္မ်ား (၁၉၈၉ -၂၀၁၄)

ဆရာမဒီဘိုးရာ၊ ဖထီးSamuel ၊ ဖထီးမိုက္ကယ္၊ ဆရာေတာ္ကလယ္ေကာ္၊ ဆရာ Solomon ၊ ဆရာမ ဖဲပုလဲ၊ ဖထီးမခါးဒုိ၊ ဆရာရဲ၀င္းလတ္၊ စႏၵယား မေမဘဲလ္ - ေစာဂ်ီးဂ်ီ။

 • Sunday School ဆရာ/ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား (၁၉၈၉ -၂၀၁၄)

ဆရာမ Shoba ၊ ဆရာမဒီဘိုးရာ ၊ဆရာမရြယ္ဆင္း၊ ဆရာမဇင္ဇင္ဝါ၊ ဆရာမမာေလး၊ ဆရာမေ၀ေ၀ျမင့္၊ ဆရာမ Angela၊ ဆရာမေခမူးရာ၊ ဆရာမေအးေအးခ်စ္၊ ဆရာမဂ်ီးနန္၊ ဆရာမေကးေကး၊ ဆရာမ Sharon၊ ဆရာမ စန္းစန္း၊ ဆရာမင္းသြင္စုိး၊ ဆရာမလားထူးေအာင္၊ ဦးသိန္းစီ၊ ကိုဝင္းၾကည္ေအး၊ ေစာေလးဝါးထူး၊ ေနာ္မူေသာ၊ မခင္သစၥာ။

 • Internal Audit ( ၂၀၀၄-၂၀၁၄)

မႏြဲ႕၊ မရေ၀ေအး၊ ေဒၚေမေမလွ၊ ေနာ္လားေစး၀ါး။

 • Trustee (၁၉၈၉ -၂၀၁၄)

ဦးဖိလစ္ေစာ၊ ဦးစိုးလြင္၊ ဦးအာသာကြန္း၊ ဦးေအးလြင္၊ Saw Christopher ၊ ဖထီးသန္းထြန္း၊ ဦးတင္ထြန္း၊ ေဒၚတင္တင္ေအးရီ၊ ကုိေအာင္သူေအးေအာင္၊ ကုိေဂ်ာ္ဂ်ီ။

 • Mission (၁၉၈၉ -၂၀၁၄)

ဦးဖိလစ္ေစာ၊ ဦးတင္ထြန္း၊ ဦးစိုးလြင္၊ မသင္းသင္းထူး၊ ကိုလွသိန္း၊ ေစာလယ္မူး။

 • Media (၁၉၈၉ -၂၀၁၄)

ကုိ၀င္းၾကည္ေအး၊ ဆရာအယ္ထူးညိဳ၊ ကိုေအာင္သက္၊ Saw Christopher ၊ ေစာေအာ္ေကာ္၊ Saw Julian ၊ ကုိေဇာ္ထူး၊ ကုိေအာင္သူေအးေအာင္၊ ကုိဂ်ိဳးဇက္၊ ကိုခိုင္ခန္႔၊ ကုိေနသူရိန္။

----------------------------------------------------------------------------------------------

ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာသို႕ လွည့္လည္သြားလာရင္း ေရာက္ရာအရပ္တြင္ယဇ္ပလႅင္တည္၍ ဘုရားရွင္အားကိုးကြယ္ ၀တ္ျပဳတတ္သည့္ ယံုၾကည္ျခင္း၏ဖခင္ အာျဗဟံ နည္းတူ၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စင္ကာပူသို႕ ေရာက္ရွိလာၾက ေသာ ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႕သည္ ယဇ္ပလႅင္တည္ဘို႕ ႀကိဳးစားသည့္အေနျဖင့္ ယုဒႆန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ ကို တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၁၀ႏွစ္သားအရြယ္ ဤအသင္းေတာ္ကိုလည္း ဘုရားရွင္အား ရိုေသစြာ ျပန္လည္၍ ဆက္ကပ္အပ္ပါသည္။

ကာလရွည္ၾကာ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္တံ့နိုင္ရန္ ဘုရားရွင္သာတတ္ႏိုင္ေတာ္မူပါလိမ့္မည္။ မည္သို႕ဆိုေစ ဌာေန အသင္းသားမ်ားႏွင့္ ခရီးတေထာက္ ၀င္ေရာက္နားခိုၾကသည့္ ဧည့္သည္အသင္းသားမ်ားအတြက္ပါ ေအးခ်မ္း သာယာစြာ ၀တ္ျပဳႏိုင္ရန္ ဗိမန္ေတာ္တေဆာင္ကို တည္ေဆာက္ဘို႕ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ေျမအုတ္တို႕ ၿပိဳေလရာတြင္ ေက်ာက္အုတ္တို႕ျဖင့္ အစားထိုးၿမဲျဖစ္သည္အတိုင္း ေရွးလူေဟာင္းမ်ား မၿပီးစီး ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းကို ပို၍အစြမ္းသတၱိႏွင့္ျပည့္စံုၾကေသာ လက္ရွိတာ၀န္ဆက္ထမ္းသူတို႕မွ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ပါမည့္ အေၾကာင္း ဘုရားရွင္ ၾကြယ္၀ေသာေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားျဖင့္ ရစ္ပတ္၍ ပို႕ေဆာင္ေတာ္မူပါေစဟု ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႕ပါသည္။

နာမေတာ္ျမတ္၌...

Read or Download JBCS 10th Anniversary Booklet...( Click Here )

Comments (0)Add Comment

Write comment
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

busy
Last Updated ( Saturday, 02 August 2014 02:10 )  

Share This Page On

FacebookGoogle BookmarksGoogle BuzzMySpaceTwitter

Myanmar Gospel Songs MP3 PlayerOnline ရွိေနသူမ်ား

We have 38 guests online

စာရင္းဇယား

Content View Hits : 934149